சேமிப்புக் கணக்கு

 • தனி நபர்கள், தகுதி வாய்ந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்கள் கணக்கு துவங்க தகுதியுடையவர்கள்.
 • தினசரி நிலுவை அடிப்படையில் 3 சதவீதம் வட்டி வழங்கப்படுகிறது.
 • தனிநபர் கணக்குத் துவங்க குறைந்தபட்ச நிலுவை ரூ. 500/-
 • தனிநபர் கணக்குத் துவங்க குறைந்தபட்ச நிலுவை ரூ. 1000 /-
 • சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள் இரண்டு அளிக்க வேண்டும்.
  (மேலும், மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை புகைப்படங்கள் வழங்க வேண்டும்).
 • இருப்பிட முகவரிச் சான்று அளிக்க வேண்டும். Aadhar அட்டை, PAN Card -வருமான வரி அட்டை அளிக்க வேண்டும்.

நடப்பு வைப்புக் கணக்கு

 • தனி நபர்கள், தகுதி வாய்ந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்கள் கணக்கு துவங்க தகுதியுடையவர்கள்.
 • நிறுவனங்கள் கணக்குத் துவங்க குறைந்தபட்ச நிலுவை ரூ.1000/-
 • நிறுவனங்கள் கணக்குத் துவங்க குறைந்தபட்ச நிலுவை ரூ.3000/-
 • சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள் இரண்டு அளிக்க வேண்டும்.(மேலும், மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை புகைப்படங்கள் வழங்க வேண்டும்)
 • இருப்பிட முகவரிச் சான்று அளிக்க வேண்டும்
 • வருமான வரி அட்டை அளிக்க வேண்டும்

நிரந்தர வைப்புக் கணக்கு

 • சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள் இரண்டு அளிக்க வேண்டும். தகுதி வாய்ந்த முகவரிச் சான்று அளிக்க வேண்டும்.
 • வருமான வரி அட்டை அளிக்க வேண்டும்.
 • வட்டி பெறும் காலம் : மாதம் தோறும் / காலாண்டு / அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை.
 • காலம் : 7 நாட்கள் முதல் 36 மாதங்கள் வரை

சிறப்புத் தொடர் வைப்பு

 • சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள் இரண்டு அளிக்க வேண்டும். (மேலும், மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை புகைப்படங்கள் வழங்க வேண்டும்).
 • தகுதி வாய்ந்த முகவரிச் சான்று அளிக்க வேண்டும்.
 • வருமான வரி அட்டை அளிக்க வேண்டும்.
 • காலம் : 12 மாதங்கள் முதல் 36 மாதங்கள் வரை