வாகனக் கடன்( Vehicle Loan)

கடன் திட்டத்தின் பெயர் வாகனக் கடன்( Vechile Loan) கடன் தவணைக் காலம் 54 மாதங்கள் கடன் அதிகபட்சத் தொகை…

Read more

வீட்டுவசதிக் கடன்

கடன் திட்டத்தின் பெயர் வீட்டுவசதிக் கடன் (Housing Loan) கடன் தவணைக் காலம் 20 வருடங்கள் வரை கடன் அதிகபட்சத்…

Read more

நுகர்பொருள் கடன்

கடன் திட்டத்தின் பெயர் நுகர்பொருள் கடன் (CDL) கடன் தவணைக் காலம் 36 மாதங்கள் கடன் அதிகபட்சத் தொகை ரூ.30,000/-…

Read more

நகைக்கடன்

கடன் திட்டத்தின் பெயர் நகைக்கடன் (இரண்டு வகை) Bullet and Non Bullet தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்துக்குட்பட்டது Bullet தொகை…

Read more